Samferdsel og infrastruktur

Nytt kryss E134/Drammensveien – Kløversvingen

Sted Kongsberg
Oppdragsgiver Block Watne
Vår rolle Hovedkonsulent med prosjekteringsledelse og prosjekterende for veianlegget
Ferdigstilt 2013

I forbindelse med etableringen av nytt boligfelt i området, var det nødvendig med trafikksikkerhetstiltak i krysset E134/Drammensveien – Kløversvingen i Kongsberg kommune. Prosjektet omfattet ombygging av eksisterende T-kryss til rundkjøring med holdeplasser, gang- og sykkelveier med kulvert, støyskjermingstiltak, støttemurer, belysning og VA-anlegg.

Snakk med oss om vei og anlegg

Einar Engh