Søk
Close this search box.

Byggteknikk

Stener Sørensen har solid kompetanse på rådgivning innen byggteknikk. Vi sikrer korrekte dimensjoner og materialvalg, og gunstige løsninger innen bygg og anlegg. Det være seg i betong, stål eller trevirke.

Begrepet byggteknikk

Byggteknikk er et bredt samlebegrep for nærmest all prosjektering relatert til bygningsmassen. Det deles vanligvis opp i flere fagområder, hvorav Stener Sørensen er spesialisert innen konstruksjonsteknikk og bygningsfysikk.

Byggteknisk arbeidsmetodikk

Gjennomgående tema for alle fagområder i byggteknikk er utarbeiding av bærekraftige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid, innsikt i byggteknisk forskrift og anbefalinger, og kunnskap innen materialer og god byggeskikk.

Vi bruker 3D-modellering og BIM i hverdagen. Dette styrker oss gjennom hele arbeidsprosessen, fra nøyaktig lastberegning, til koordinering med andre fagfelt, til generering av siste sett med tegninger.

Konstruksjonsteknikk

Fra Stener Sørensens spede begynnelse som rådgiverfirma har konstruksjonsteknikk alltid vært en del av oss. Som konstruksjonsteknisk rådgiver dimensjonerer vi bærende konstruksjoner, utarbeider lastberegninger og statiske beregninger, tegninger, beskrivelser, og spesifikasjoner.

Utover de vanlige konstruksjonsmaterialene betong, stål og trevirke er Stener Sørensen også dreven med murverk, glassfiber og aluminium. Fra en enkel bjelke som åpner opp kjøkkenet til stua, til de store prosjektene som krever tett tverrfaglig samhandling, med Stener Sørensen som konstruksjonsteknisk rådgiver kan du være trygg på at de bærende konstruksjonene står støtt.

Bygningsfysikk

Bygningsfysikk er den delen av byggteknikk som omhandler transport av varme, fukt, luft, lyd og stråling i bygget og dets bygningsmaterialer. Med Stener Sørensen som bygningsfysisk rådgiver ivaretas inneklima med bærekraftige løsninger og materialvalg.

Vi utformer en klimaskjerm som motstår de aktuelle klimapåkjenningene med regnskjerm, vind-, damp- og radonsperre. Med energiberegninger og -vurderinger påser vi at bolig og yrkesbygg møter krav til byggteknisk forskrift og passivhus med nødvendig utarbeiding av energiramme, -budsjett og -merke. Ytterligere lager vi kuldebroregnskap, prosjekterer våtrom, radonsikring, og lydisolasjon, og beregner dagslysfaktor.

Ytterligere inndeling av byggteknikk

Andre arbeider vi gjør som byggteknisk rådgiver er blant annet enkel prosjektering av fagområdene arkitektur og brann, og utarbeiding av tegninger, mengdeberegninger og løsninger som gir gode arbeids- og boforhold.

Stener Sørensen har lang erfaring med bygg innen næring, industri, institusjoner og privatbygg. Det være seg fra butikk og skole til bolig og garasje. På anleggssiden prosjekterer vi blant annet bruer og støttekonstruksjoner som kulverter, støttemurer og kaikonstruksjoner. Vår prosjektering strekker seg også til rehabilitering- og ombyggingsarbeider.

Stener Sørensen lager også tilstandsrapporter. Med det gis bygningsmassen en byggteknisk gjennomgang i henhold til NS 3424, med oversikt over vedlikeholdsoppgaver, tidsplan for vedlikehold, og kostnadsoverslag.

Aktuelle arbeidsoppgaver innen byggteknikk:

 • Lastberegning av naturpåkjenninger som vind, snø, jordskjelv, skred og flom, og andre permanente og variable påkjenninger.
 • Idealisering av bærende konstruksjoner til et statisk bæresystem bestående av strukturelle element som søyler, bjelker, plater, skall, fagverk, kjedelinjer og hvelv.
 • Geometrisk utforming, analyse og dimensjonering av det statiske bæresystemet.
 • Konstruksjonsteknisk beregning av knutepunkt.
 • Utarbeidelse av klimaskjerm med regnskjerm, vind-, damp- og radonsperre.
 • Energiberegning og -vurdering med energiramme, -budsjett, og -merke.
 • Beregning av kuldebroregnskap.
 • Sommer- og vintersimulering av inneklima.
 • Vurdering av lokale bygningsfysiske forhold som trekk, solavskjerming, kuldebro, mugg, istapper, og kondens i bygningskonstruksjon og på vindu.
 • Bygningsfysisk prosjektering av våtrom, radonventilasjon, dagslysfaktor og lydisolasjon.
 • Utforming av bygg og rom med hensyn til brukerbehov, funksjonalitet, fleksibilitet og arealutnyttelse.
 • Lage tegninger til byggesak, og arbeidstegninger.
 • Utarbeidelse av brannkonsept og rømningsplan.
 • Lage mengdebeskrivelse i henhold til NS 3420.
 • Vurdering av eksisterende bygningsmasse med utarbeidelse av tilstandsrapport.

BIM-koordinering

Utover bruk av BIM for egne arbeider ivaretar Stener Sørensen også prosjektets BIM-relaterte behov for koordinering mellom, og styring av, aktører og prosesser fra prosjektets start til slutt.

BIM-koordinering

Snakk med meg om byggteknikk

Relevante referanser

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate

Dragonhoyden
Plan og landskapsarkitektur

Dragonhøyden

Øren nærmiljøanlegg
Plan og landskapsarkitektur

Øren nærmiljøanlegg

Ulverudgata
Samferdsel og infrastruktur

Ulverudgata – Granittveien

Lillo Gård
Samferdsel og infrastruktur

Offentlige veiarealer – Lillo gård

Rortunet kjøpesenter
Plan og landskapsarkitektur

Rortunet kjøpesenter og boliger

GS Drammen
Samferdsel og infrastruktur

Ny gang- og sykkelvei i Drammen sentrum

Drammen Hotell River Station
Plan og landskapsarkitektur

Drammen hotell

før og etter
Samferdsel og infrastruktur

Trafikksikkerhetstiltak i Drammen

Plan og landskapsarkitektur

Utomhusanlegg – Doyén Drammen

Plan og landskapsarkitektur

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

Plan og landskapsarkitektur

Nærmiljøanlegg, inngangsparti og parkeringsplass på Fjell

Byggteknikk

Skulptur «Etter propellens tid» – konstruksjonssikkerhet

Byggeledelse

Fossekleiva kultursenter

Plan og landskapsarkitektur

Regnbed Bolstadhagen

Byggteknikk

Albjerk Bil, Skoda Åssiden