Søk
Close this search box.

Plan og landskapsarkitektur

Som rådgivere for plan og landskap er vårt mål å planlegge for gode utemiljøer og utvikle utbyggingsområder og nærmiljø på en bærekraftig måte. Vi designer funksjonelle og vakre løsninger for miljøet omkring oss. Vi jobber for å tilføre det lille ekstra til prosjektene vi deltar i, og for å skape smarte planløsninger og gode omgivelser, der det er attraktivt og sunt å bo, leve og jobbe.

Avdelingen for Plan og landskapsarkitektur består av 10 engasjerte medarbeidere, hvorav 6 er landskapsarkitekter. De fleste av prosjektene vi jobber i er av tverrfaglig karakter, og da jobber plan og landskap sammen for å finne de beste løsningene for hvert enkelt prosjekt. Vår innstilling er at hvert prosjekt er nytt og unikt, og derfor krever en løsning som er tilpasset og gjennomtenkt.

Økt fortetting, strengere krav til arealbruk og uteområder, flere mennesker og økte klimautfordringer påvirker planlegging av både arealplaner og utforming av uteområdene vi designer. Alt skal henge sammen og inspirere brukerne av området når det er ferdig utviklet. Kan vi ha lekeplasser på tak? Bør bilene flyttes eller fjernes fra et område for å gi plass til parker og lek? Kan bekken graves frem og være både et vakkert landskapselement og en flomvei ved styrtregn? Dette stiller høye krav til oss som former disse områdene, vi må tenke fremover og tenke nytt, og se hvilke utfordringer og løsninger morgendagen bringer.

Våre arealplanleggere jobber for å utarbeide robuste og fleksible planer. Vi har erfaring med å lage reguleringsplaner for små og store prosjekter, både for veier og utbyggingsområder, og jobber med planarbeid på alle nivåer, fra regional og kommunal planlegging til detaljerte reguleringsplaner.

Våre landskapsarkitekter jobber med utforming av våre omgivelser og arbeider med et bredt spekter innenfor landskapsarkitekturfaget, fra overordnet planlegging til detaljprosjektering. Vi jobber daglig i tverrsnittet mellom design og teknisk kompetanse og har mye tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer. Vi tegner også ofte detaljerte løsninger for prosjekter i byggefasen, i tett samarbeid med entreprenøren.

Om å planlegge for naturen – og mennesket

Planleggerens og landskapsarkitektens oppgave er å ivareta både naturen og mennesket. Vi skal passe på at veier og bygninger plasseres på riktig sted, at det velges planter som trives, som ikke invaderer naturen, som er allergivennlige og gir en estetisk verdi, og at naturen også får plass i miljøet omkring oss. Overvannshåndtering er et viktig tema. I Norge har vi fire årstider, og tidvis mye regn. Det skal tilrettelegges for store regnfall og flom, og ofte er det et krav om at regnvann skal håndteres på egen tomt. Det betyr at vi må tilrettelegge for at vannet går dit vi ønsker, for eksempel til et regnbed som kan samle på vannet før det infiltreres, fordamper eller renner videre.

Et annet viktig tema for både planleggere og landskapsarkitekter er universell utforming. Det handler om å finne beste løsning gitt de omgivelsene du har, for at flest mulig mennesker skal kunne bruke og være en del av funksjonene i området. Det handler om trygghet, samhold og tilstedeværelse for alle brukergrupper.

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur er omgivelsene du omgir deg med. Det handler om det visuelle du ser mellom byggene. Landskapsarkitektur handler også om landskap og de ytre omgivelsene du befinner deg i. Bakken du går på, skogen som en silhuett i det fjerne, lekeplassen i nabolaget, torget i sentrum og benken utenfor matbutikken. Det handler om rom som kan skape møter mellom mennesker. Det handler om tilhørighet, stedsidentitet og å ta vare på naturen i møtet med menneskene.

En landskapsarkitekt planlegger gode omgivelser

Design kan ses på som utforming av noe materialitet som i landskapsfaget kan være utseendet på enkeltelementer som en benk, et sykkelstativ, en helle eller et tre. Det kan også være sammensetningen av benken og sykkelstativet mot et hellemønster, rammet inn av et plantebed og trær av ulike sorter. Det kan også være de store linjene i landskapet som gir et design som beskrives som eksempelvis mykt/hardt, åpent/lukket, symmetrisk/asymmetrisk osv. Som landskapsarkitekt skal det materielle både tilfredsstille tekniske krav som for eksempel ivaretagelse av uteoppholdsareal (MUA), i tillegg til å kunne gi et designuttrykk tilpasset hvert enkelt sted.

Overordnet og detaljert planlegging

Reguleringsplaner har til hensikt å gi rom for god by- eller tettstedsutvikling. God byutvikling handler om at byer og tettsteder utvikles over tid, og at denne utviklingen skapes som beste versjon for samfunnet vi lever i. Reguleringsplaner vedtas politisk og sier noe om hvordan et område kan og bør brukes, og gjenspeiler ønsket utvikling i kommunen. Reguleringsplanen legger føringer for utviklingen i et område og gi forutsigbarhet i arealutviklingen i by og bygd, og skal også sikre behovene til både mennesker og natur på en god måte. Arealplanleggerens jobb er å ivareta krav og føringer fra loven og fra kommunen, og samtidig løse behovet man har i planområdet på en god måte. Som regel skal det tilrettelegges for både vei, vann og avløp, elektrisk anlegg og bygninger skal plasseres, i tillegg må utearealene ha plass til både lekeplasser, grønnstruktur og natur. Dette betyr at vi må balansere flere verdier og utfordringer mot hverandre, og være kreative for å få en løsning som er god for både utbygger og omgivelsene.

Vi i Stener Sørensen har mye erfaring med reguleringsplanarbeid på alle nivåer og for mange ulike typer arealformål, blant annet næring, bolig fritidsbebyggelse, grønnstruktur, arealer i sjø, sentrumsformål, vei og bane, og masseuttak.  Vi kan bistå med å utarbeide både kommune- og reguleringsplaner, og kan enten utarbeide hele reguleringsplaner, eller delta som rådgiver i prosessen.

Reguleringsplaner har til hensikt å gi rom for god by- eller tettstedsutvikling. God byutvikling handler om at byer og tettsteder utvikles over tid, og at denne utviklingen skapes som beste versjon for samfunnet vi lever i. Vi i Stener Sørensen kan utarbeide hele reguleringsplaner, eller delta som fagperson i prosessen.

Plan og landskap arbeider ofte tverrfaglig i samarbeid med andre faggrupper, som eksempelvis ingeniører og arkitekter. Som regel forholder vi oss også til ulike byggherrer og entreprenører. Vi har erfaring med plan- og detaljarbeid fra tidlig planleggingsfase til siste arbeidsfase med oppfølging på byggeplass. Ofte har våre kunder behov for bistand til å få igjennom tegninger og visualiseringer for å få godkjent rammesøknader og igangsettingssøknader som er i tråd med gjeldende reguleringsplan i det området som skal anlegges.

Vi i Stener Sørensen er særlig stolte av de designprosjektene vi har utarbeidet i flere byer og tettsteder, og vi mottok bla. i 2017 Drammen kommunes byggeskikkspris for Dronninggata 6 – en aktivitetspark for ungdom, i Drammen sentrum.

Vi kan utforme planer for:

 • Kommuneplaner – bistand til kommunen for hele eller deler av prosessen
 • Kommunedelplaner – for deler av kommunen, for eksempel for næringsområder, fjellområder eller sentrumsområder
 • Egne sentrumsplaner for by- og tettstedsområder
 • Områdeplaner, herunder for nærings- og boligområder
 • Sentrumsområder
 • Reguleringsplaner – sentrum, boligområder, næringsområder, veier gang- og sykkelvei, skoler og barnehager, masseuttak, og mye mer.
 • Temakart, for eksempel for natur, kulturminner, sykkelruter eller aktsomhetskart

Vi kan designe og utvikle utearealer i tilknytning til:

 • Byrom, gater og torg med fokus på menneskelig bruk.
 • Bynære boligområder med gårdsrom og takhager – gode hjem i byen.
 • Boligområder i forstedene – gode hjem utenfor bykjernen.
 • Samferdselsanlegg – beplantning, materialbruk m.m. langs vei og gate.
 • Hytteområder – plassering i terreng, inndeling av tomter mv.
 • Parker og friområder for naturvern, rekreasjon og utfoldelse.
 • Lekeplasser og aktivitetsparker for barn og ungdom.
 • Skolegårder og barnehager – aktivt og allsidig uterom for barn og ungdom i alle aldre.
 • Institusjoner som sykehjem, museer og andre offentlige arenaer.
 • Næringsanlegg – med fokus på store dimensjoner mot landskapet.
 • Kirkegårder – utforming og design for refleksjon og sorgbearbeidelse.
 • Skjøtselsplaner – ivaretakelse eller tilbakeføring av vegetasjon og naturområder.

Snakk med meg om plan og landskapsarkitektur

Relevante referanser

Portalen, Unionparken

Byggteknikk

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Maria Feghts gate
Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate

Dragonhoyden
Plan og landskapsarkitektur

Dragonhøyden

Øren nærmiljøanlegg
Plan og landskapsarkitektur

Øren nærmiljøanlegg

Ulverudgata
Samferdsel og infrastruktur

Ulverudgata – Granittveien

Lillo Gård
Samferdsel og infrastruktur

Offentlige veiarealer – Lillo gård

Rortunet kjøpesenter
Plan og landskapsarkitektur

Rortunet kjøpesenter og boliger

GS Drammen
Samferdsel og infrastruktur

Ny gang- og sykkelvei i Drammen sentrum

Drammen Hotell River Station
Plan og landskapsarkitektur

Drammen hotell

før og etter
Samferdsel og infrastruktur

Trafikksikkerhetstiltak i Drammen

Plan og landskapsarkitektur

Utomhusanlegg – Doyén Drammen

Plan og landskapsarkitektur

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

Plan og landskapsarkitektur

Nærmiljøanlegg, inngangsparti og parkeringsplass på Fjell

Byggteknikk

Skulptur «Etter propellens tid» – konstruksjonssikkerhet

Byggeledelse

Fossekleiva kultursenter

Plan og landskapsarkitektur

Regnbed Bolstadhagen

Byggteknikk

Albjerk Bil, Skoda Åssiden