Plan og landskapsarkitektur

Våre landskapsarkitekter jobber med utforming av våre omgivelser og arbeider med et bredt spekter innenfor landskapsarkitekturfaget fra overordnet planlegging til detaljplanlegging. Vi jobber daglig i tverrsnittet mellom design og teknisk kompetanse og har mye tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer.

Vårt mål er å utføre bærekraftig planlegging av robuste, funksjonelle og vakre løsninger. Vi jobber for å skape gode utemiljøer og omgivelser, hvor det er attraktivt og sunt å bo, leve og jobbe.

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur er omgivelsene du omgir deg med. Det handler om det visuelle du ser mellom byggene. Landskapsarkitektur handler også om landskap og de ytre omgivelsene du befinner deg i. Bakken du går på, skogen som en silhuett i det fjerne, lekeplassen i nabolaget, torget i sentrum og benken utenfor matbutikken. Det handler om rom som kan skape møter mellom mennesker. Det handler om tilhørighet, stedsidentitet og å ta vare på naturen i møtet med menneskene.

En landskapsarkitekt planlegger gode omgivelser

Design kan ses på som utforming av noe materialitet som i landskapsfaget kan være utseendet på enkeltelementer som en benk, et sykkelstativ, en helle eller et tre. Det kan også være sammensetningen av benken og sykkelstativet mot et hellemønster, rammet inn av et plantebed og trær av ulike sorter. Det kan også være de store linjene i landskapet som gir et design som beskrives som eksempelvis mykt/hardt, åpent/lukket, symmetrisk/asymmetrisk osv. Som landskapsarkitekt skal det materielle både tilfredsstille tekniske krav som for eksempel ivaretagelse av uteoppholdsareal (MUA), i tillegg til å kunne gi et designuttrykk tilpasset hvert enkelt sted.

Om å planlegge for naturen – og mennesket

En landskapsarkitekt sin oppgave er å ivareta både naturen og mennesket. En skal passe på at det velges plantes som trives, som ikke invaderer naturen, som er allergivennlige og gir en estetisk verdi. Overvannshåndtering er et viktig tema for landskapsarkitekten. I Norge har vi fire årstider, og tidvis mye regn. Det skal tilrettelegges for store regnfall og flom, og ofte er det et krav om at regnvann skal håndteres på egen tomt. Det betyr at en må tilrettelegge for at vannet går dit en ønsker, for eksempel til et regnbed som kan samle på vannet før det fordamper eller renner videre.

Et annet viktig tema for landskapsarkitekten å hensynta er universell utforming. Det handler om å finne beste løsning gitt de omgivelsene du har, for at flest mulig mennesker skal kunne bruke og være en del av funksjonene i området. Det handler om trygghet, samhold og tilstedeværelse for alle brukergrupper.

Overordnet og detaljert planlegging

Vi i Stener Sørensen har god erfaring med reguleringsplanarbeid. Reguleringsplaner kan være både områdeplaner og detaljplaner, og det kreves utarbeidelse av reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven. Reguleringsplaner er politisk vedtatte planer som sier noe om hvordan et avgrenset område kan brukes, og hva som kan bygges der. Planene gir altså føringer for videre utvikling av området. Grunnen til at reguleringsplan kreves er for å følge regionale og kommunale forskrifter slik at man både får en forutsigbarhet i utbyggingen og utviklingen av en by, men også for å ivareta både menneskelige og naturbaserte behov på en god måte.

Reguleringsplaner har til hensikt å gi rom for god by- eller tettstedsutvikling. God byutvikling handler om at byer og tettsteder utvikles over tid, og at denne utviklingen skapes som beste versjon for samfunnet vi lever i. Vi i Stener Sørensen kan utarbeide hele reguleringsplaner, eller delta som fagperson i prosessen.

Våre landskapsarkitekter arbeider ofte tverrfaglig i samarbeid med andre faggrupper, som eksempelvis ingeniører og arkitekter. Som regel forholder vi oss også til ulike byggherrer og entreprenører. Vi har erfaring med plan- og detaljarbeid fra tidlig planleggingsfase til siste arbeidsfase med oppfølging på byggeplass. Ofte har våre kunder behov for bistand til å få igjennom tegninger og visualiseringer for å få godkjent rammesøknader og igangsettingssøknader som er i tråd med gjeldende reguleringsplan i det området som skal anlegges.

Vi kan designe og utvikle utearealer i tilknytning til:

 • Byrom, gater og torg med fokus på menneskelig bruk.
 • Bynære boligområder med gårdsrom og takhager – gode hjem i byen.
 • Boligområder i forstedene – gode hjem utenfor bykjernen.
 • Samferdselsanlegg – beplantning, materialbruk m.m. langs vei og gate.
 • Hytteområder – plassering i terreng, inndeling av tomter mv.
 • Parker og friområder for naturvern, rekreasjon og utfoldelse.
 • Lekeplasser og aktivitetsparker for barn og ungdom.
 • Skolegårder og barnehager – aktivt og allsidig uterom for barn og ungdom i alle aldre.
 • Institusjoner som sykehjem, museer og andre offentlige arenaer.
 • Næringsanlegg – med fokus på store dimensjoner mot landskapet.
 • Kirkegårder – utforming og design for refleksjon og sorgbearbeidelse.
 • Skjøtselsplaner – ivaretakelse eller tilbakeføring av vegetasjon og naturområder.

Snakk med meg om landskapsarkitektur

Heidi Mogstad