Ansvarlig søker

Som ansvarlig søker er Stener Sørensen tiltakshavers representant ovenfor kommunen og koordinerer byggesaksprosessen for tiltaket fra start til slutt.

Et tiltak kan være så mangt. Det kan være smått som en støttemur i hagen, og stort som et industri- eller boligkompleks. Det kan være håndfast som en ny bolig, og diffust som å seksjonere en eiendom. Det kan omhandle nytt bygg, bruksendring, terrenginngrep, omgjøring av eksisterende konstruksjoner. Riving av eksisterende. fradeling av tomt, arealoverføring eller grensejustering. Det kan også omhandle nye anlegg som private veier, bruer og andre konstruksjoner. Uansett hva tiltaket er, så har det ofte behov for behandling opp mot offentlige myndigheter.

Stener Sørensen har kunnskapen til å lokalisere de lover, forskrifter, reguleringsplaner og vedtekter som blir relevant for tiltaket, og å belyse disse slik at prosjektet får hensyntatt kravene i god tid.

Prosjekter nyter godt av tydelig ansvarsfordeling mellom aktører og avdekking av grensesnitt mellom dem. Som ansvarlig søker bidrar Stener Sørensen til dette med klargjøring av, og rolletildeling til, de offentlige ansvarsområdene.

Ytterligere har vi god erfaring med de offentlige myndigheters prosesser, og benytter dette til å påse god flyt i tiltakets byggesaksprosess.

Aktuelle arbeidsoppgaver som ansvarlig søker:

 • Vurdere et tiltaks søknadsplikt.
 • Delta i forhåndskonferanser med kommunen.
 • Identifisere naboer og gjenboere, og sende nabovarsel.
 • Utarbeide søknad om dispensasjon.
 • Utarbeide søknad om fravik fra tekniske krav (TEK17).
 • Identifisere og avklare ansvarsområder, med utarbeidelse av gjennomføringsplan.
 • Innhente erklæringer om ansvarsrett, samsvarserklæringer og kontrollerklæringer.
 • Utarbeide søknad om tillatelse til tiltak, både som rammetillatelse og ett-trinns tillatelse.
 • Utarbeide melding om endring av ansvarsrett.
 • Utarbeide søknad om endring av gitt tillatelse.
 • Utarbeide søknad om midlertidig brukstillatelse.
 • Utarbeide avfallsplan med tilhørende sluttrapport.
 • Kompilere dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
 • Utarbeide søknad om ferdigattest.
 • Utarbeide søknad om Arbeidstilsynets samtykke.
 • Utarbeide søknad om tillatelse etter forurensningsloven.
 • Utarbeide erklæringer for tinglysning på eiendom.

Snakk med meg om ansvarlig søker

Daniel Kristiansen
ByggteknikkPlan og landskapsarkitektur

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Dragonhøyden

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Øren nærmiljøanlegg

Samferdsel og infrastruktur

Ulverudgata – Granittveien

Samferdsel og infrastruktur

Offentlige veiarealer – Lillo gård

Plan og landskapsarkitektur

Rortunet kjøpesenter og boliger

Samferdsel og infrastruktur

Ny gang- og sykkelvei i Drammen sentrum

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Drammen hotell

Samferdsel og infrastruktur

Trafikksikkerhetstiltak i Drammen

Plan og landskapsarkitektur

Utomhusanlegg – Doyén Drammen

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

Plan og landskapsarkitekturSamferdsel og infrastruktur

Nærmiljøanlegg, inngangsparti og parkeringsplass på Fjell

Byggteknikk

Skulptur «Etter propellens tid» – konstruksjonssikkerhet

Byggeledelse

Fossekleiva kultursenter

Plan og landskapsarkitektur

Regnbed Bolstadhagen

Byggteknikk

Albjerk Bil, Skoda Åssiden

ByggeledelsePlan og landskapsarkitektur

Dumpa på Fjell

Plan og landskapsarkitektur

Aktivitetspark for ungdom i Drammen park

Plan og landskapsarkitektur

Uteanlegg ved Danvik skole

Byggteknikk

Lillohøyden Barnehage

Plan og landskapsarkitektur

Uteområder ved Varners hovedkontor

Plan og landskapsarkitektur

Leke- og nærmiljøanlegg Aronsløkka skole

Byggeledelse

Bekkestua Senter og leiligheter Syd

Byggteknikk

Heialunden i Lier

Samferdsel og infrastruktur

Gang- og sykkelvei på Sundland

Samferdsel og infrastruktur

Nytt kryss E134/Drammensveien – Kløversvingen

ByggteknikkSamferdsel og infrastruktur

Kryss Røykenveien – Idunns vei