Samferdsel og infrastruktur

Maria Feghts gate

Sted Drammen
Oppdragsgiver Drammen kommune
Vår rolle Veiplanlegger og ansvarlig søker
Ferdigstilt 2022

Stener Sørensen sin avdeling for samferdsel og infrastruktur har bistått Drammen kommune med utarbeidelse av forprosjekt og byggeplaner for Maria Feghts gate. Dette er en gate som har hatt behov for oppgradering. Prosjekteringen har bestått av ny veigeometri og nytt fortau. Maria Feghts gate har også blitt oppdatert med nytt vann- og avløpsanlegg.

Maria Fegths gate ligger i utfordrende og skrånende terreng. Lenger opp mot åsen, er veien brattere enn anbefalt etter dagens normer, samt at underliggende jordmasser krever riktig oppbygging av veien for å gi god stabilitet. Maria Feghts gate grenser til det som i kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde, området er bedre kjent som Nordbykollen og som er mye brukt av Drammens befolkning til turgåing. Det er bratt og stigende terreng med flere etablerte stier som gjorde at det måtte opparbeides en natursteinsmur i kanten mot veien for å bevare det eksisterende vegetasjonsbelte og turdrag, og samtidig få nok plass til fortau og breddeutvidelse av veien. Langs med Maria Feghts gate er det en del garasjer bygd helt inntil eksisterende veikant, her var det utfordrende å tilpasse disse med tanke på å prøve å redusere stigningen på veien. Med mer breddeutvidelse i kurvene, samt minst mulig graving i underliggende grunn ble det dannet en tryggere vei for både gående og kjørende.

 

 

Vil du vite mer?

Sylvia Larssen Havnen