Søk
Close this search box.
Referanser

Samferdsel og infrastruktur

Vi prosjekterer og planlegger vei- og utendørsanlegg i alle faser, fra reguleringsstadiet frem til komplette anbudsdokumenter. Dette er noen av våre referanseprosjekter.

Maria Feghts gate

Maria Feghts gate

Stener Sørensen sin avdeling for samferdsel og infrastruktur har bistått Drammen kommune med utarbeidelse av forprosjekt og byggeplaner for Maria Feghts gate. Dette er en gate som har hatt behov for oppgradering. Prosjekteringen har bestått av ny veigeometri og nytt …

Dragonhoyden

Dragonhøyden

SSAS har bistått med både landsplaner og veiplaner på dette boligprosjektet med bekkeåpning.

Øren nærmiljøanlegg

Øren nærmiljøanlegg

SSAS har bistått i prosjekteringen av Øren nærmiljøanlegg. Prosjektene ved Øren skole har omfattet arbeider med tre ulike prosjekter som omfatter nærmiljøanlegg, omlegging av Ørenbanen til kunstgress og veianlegg i forbindelse med ny flerbrukshall ved skolen.

Ulverudgata

Ulverudgata – Granittveien

Samferdsel og infrastruktur har vært ansvarlig prosjekterende for nytt offentlig veianlegg i Solbergelva.

Lillo Gård

Offentlige veiarealer – Lillo gård

SSAS sin avdeling for samferdsel og infrastruktur har bistått med veiprosjektering av offentlige arealer til Lillo gård i Oslo.

GS Drammen

Ny gang- og sykkelvei i Drammen sentrum

Ny gang- og sykkelvei gjennom parken i Øvre Storgate, Drammen.

Drammen Hotell River Station

Drammen hotell

Ved jernbanestasjonen ligger Drammens nyeste hotell, Quality Hotel River Station. SSAS har bistått med utomhus prosjektering, både med landskapsarkitekt og ingeniør vei. Hotellet åpnet november 2019, og er en del av Drammens nye skyline mot elva. Hotellet har fått to …

før og etter

Trafikksikkerhetstiltak i Drammen

TS-tiltak i Drammen Vei- og anleggsavdelingen har bistått Drammen kommune i 2019 med prosjektering av enkle trafikksikkerhetstiltak basert på behov som knyttes opp mot ulykkesrisiko, antall fotgjengere og nærhet til skole. Disse tiltakene fordeler seg over hele kommunen. Djupdalsveien   …

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

I forbindelse med Bragernes torg og gågata ligger Amtmand Bloms gate og Nedre Torggate. Disse gatene har blitt rehabilitert og koblet på torg og gågate. Drammen kommune har engasjert Stener Sørensen som prosjekterende i dette prosjektet med VA- Consult, Veilyskompetanse …

Nærmiljøanlegg, inngangsparti og parkeringsplass på Fjell

Fjell 2020 er en satsing Drammen kommune har om en mer attraktiv Fjell bydel. Stener Sørensen har i samarbeid med Drammen kommune bistått med prosjektering, anbudsbeskrivelse, arbeidstegninger og byggeoppfølging av fire ulike prosjekter; en lekeplass, et aktivitetsområde med sandvolleybane, en parkeringsplass og …

Benker og grønne trær ved sykkel- og gangveien på Sundland

Gang- og sykkelvei på Sundland

Strekning Smithestrømsveien – Skogliveien Prosjektet omfattet bygging av delt gang- og sykkelvei fra Smithestrømsveien til Skogliveien, en strekning på ca. 400 meter. Utfordringen var å tilpasse anlegget med hensyn til bevaring av naturen i området og opparbeidede hager i tilgrensende …

Trafikkskilt i krysser i Kløversvingen i Kongsberg

Nytt kryss E134/Drammensveien – Kløversvingen

I forbindelse med etableringen av nytt boligfelt i området, var det nødvendig med trafikksikkerhetstiltak i krysset E134/Drammensveien – Kløversvingen i Kongsberg kommune. Prosjektet omfattet ombygging av eksisterende T-kryss til rundkjøring med holdeplasser, gang- og sykkelveier med kulvert, støyskjermingstiltak, støttemurer, belysning …

Undergang i krysset Røykenveien - Iduns vei i Asker

Kryss Røykenveien – Idunns vei

Asker kommune ønsket å utføre trafikksikkerhetstiltak i krysset Røykenveien – Idunns vei. Tiltaket omfattet ombygging av krysset og ny gangkulvert. I den forbindelse ble det også etablert nytt VA-anlegg og lagt nye fjernvarmeledninger. I prosjektet inngikk dessuten støyskjermingstiltak, støttemurer og …